Hình ảnh thực tế lắp đặt tại nhà khách hàng

Hình ảnh thực tế sản phẩm đã lắp đặt và vận hành tại nhà 1 khách hàng